JAVNI POZIV

za izbor vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja o poslovanju za period od   01.01.2019 godine do 31.12.2019 godine.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju sve revizorske kuće koje posjeduju licencu (certifikat za obavljanje revizije finansijskih izvještaja).

Ponuda treba da sadrži:

· Naziv i adresu ponuđača

· Ovjerenu fotokopiju registracije iz koje je vidljivo da je registrovan za obavljanje djelatnosti revizije

· Referentnu listu

· Rok za okončanje revizije

· Tačno određenu cijenu i ostale elemente koje obično sadrže ponude ovog tipa

Ponuda treba da bude na bosanskom i engleskom jeziku.

Ponude dostaviti na adresu: Islamic Relief Worldwide Engleska, Sarajevo/ulica: Jukićeva broj 75, 71000 Sarajevo u roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva, u zapečaćenim kovertama sa naznakom NE OTVARAJ.

© Copyrights 2019 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.