Ponedjeljak Februar 12, 2024

Islamic Relief  Bosne i Hercegovine  oglašava Javni poziv svim zainteresovanim pravnim licima za dostavu ponuda za nabavku prehrambenih ramazanskih paketa za 2024. godinu

Predmet javnog nadmetanja:

Humanitarna organizacija Islamic Relief Bosne i Hercegovine svake godine u vrijeme ramazana nastoji obezbijediti  prikladne pakete sa osnovnim prehrambenim namirnicama  što je moguće većem broju naših  sugrađana u stanju socijalne potrebe.

Ponuđači su obavezni dostaviti uzorke svih proizvoda koje nude u svojim ponudama!

Dostaviti ponudu na bazi 1500 paketa.  Ukupan broj paketa zavisit će od raspoloživog budžeta i može odstupati +-10%. 

Sadržaj pojedinačnog paketa treba da bude sljedeći:

R.B OPIS ARTIKLA PAK KOM UKUPNO/ KOLIČINA
1 Pšenično brašno tip 500 5 kg 2 10 kg
2 Riža okruglo zrno 1 kg 2 2 kg
3 Suncokretovo ulje 1 litar 3 3 litra
4 Grah bijeli 1 kg 2 2 kg
5 Tjestenina 400 gr 4 1600 gr
6 Palenta 1 kg 2 2 kg
7 Goveđi gulaš 200 gr 4 800 gr
8 Datule cca 600 1 600 gr
9 Šećer 1 kg 2 2 kg
10 Goveđi narezak 200 gr 4 800 gr
11 Pileća supa 65 gr 2 130 gr
12 Goveđa supa 65 gr 2 130 gr
13 Tuna u konzervi (komadi) 160 gr 4 640 gr
14 Kartonska kutija 1 1 1 kom

Proizvodi od mesnih prerađevina moraju zadovoljavati halal standard!

Sadržaj ponude

 • Ponuda mora sadržavati sve artikle prema navedenoj listi
 • cijena mora biti izražena za svaki pojedinačni proizvod sa uračunatim PDV-om
 • cijena usluge pakovanja po 1 paketu
 • cijena prijevoza paketa po pređenom 1 km

Neke od destinacija za isporuku će biti: Bugojno, Doboj, Sarajevo, Tuzla, Banja Luka, Sanski Most, Bratunac, Srebrenica i Zvornik.

*Ponuda sa naznačenom cijenom treba sadržavati i uslove plaćanja

kao i spremnost davanja garancije na kvalitet obavljenih poslova

 

Napomena

 • Svi navedeni artikli moraju ispunjavati standarde kvaliteta
 • Svaki pojedinačni artikl mora imati utisnut rok trajanja i da isti nije na isteku najmanje tri mjeseca
 • Svaki pojedinačni paket mora biti upakovan u kvalitetne kartonske  kutije sa logom IRW, a koje mogu podnijeti težinu upakovanih artikala
 • Svaki pojedinačni paket mora sadržavati sve navedene proizvode tj. sadržaj svih paketa mora biti isti
 • Ponuđač je u obavezi da obezbijedi prijevoz na sve ugovorom određene destinacije, te da dostavi Plan distribucije finaliziran u skladu s dogovorom s Naručiocem
 • Prednost imaju domaći proizvodi
 • Brašno se isporučuje posebno-van paketa

Kriteriji

Prilikom odabira najpovoljnijeg ponuđača uzimaće se u obzir sljedeće:

-Cijena

-Rok isporuke

-Način plaćanja

– Referentna lista

-Garancije

DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koju kompanije moraju dostaviti uz ponudu:

Naziv i tačnu adresu ponuđača

ID broj

PDV broj

Sudsko rješenje o registraciji firme

Potvrda o solventnosti

Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima

Garancija na kvalitet i kvantitet robe

Garancija na isporuku u dogovorenom vremenskom intervalu;

Referentna lista – Rad sa Islamic Relief-om i drugim NVO

Napomena: nepotpune ponude kao i ponude pristigle nakon navedenog roka se neće uzeti u razmatranje!

Kopije tražene dokumentacije moraju biti ovjerene i ne starije od tri mjeseca.

U cilju eventualnih razjašnjenja ili nejasnoća iz ponude, ponuđači se mogu pozvati da u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja konačne odluke o izboru dobavljača, daju dodatne informacije u vezi ponude.

Eventualna pojašnjenja vezano za tender mogu se dobiti na pismeni upit poslan na :

[email protected]

najkasnije do 20.02.2024. godine.

Pismene ponude na Javni poziv podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko napisanim informacijama: naziv kompanije, adresa i broj telefona, sa naznakom:

RAMAZANSKI PAKETI 2024 “ NE OTVARAJ“

 

Javni poziv traje od 12.02.2024. do 22.02.2024 god. do 12:00 sati.

Punude dostavljati poštom ili lično na adresu:

Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worldwide« Engleska, Sarajevo

Jukićeva br. 75, 71000 Sarajevo.

© Copyrights 2024 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA