�etvrtak Novembar 2, 2023

Predstavništvo strane humanitarne organizacije “Islamic Relief Worlwide” Engleska,Sarajevo  u okviru inicijativa vezanih za unapređenje ekonomske perspektive socijalno ugroženog stanovništva objavljuje:

Javni poziv svim zainteresovanim pravnim licima da dostave ponude za nabavku i isporuku:

PLASTENICI – 40 KOM

STEONE JUNICE – 20 KOM

OVCE – 200 KOM

KOKE NOSILJE – 1800 KOM

SUŠARE ZA VOĆE, POVRĆE I LJEKOVITO BILJE – 6 KOM

KULTIVATOR  – 10 KOM

PROLJETNE PRESADNICE I ZAŠTITNA SREDSTVA

INKUBATORI ZA PILIĆE  -10 kKOM

lslamic Relief BiH kroz razvojne projekte ima za cilj doprijeti do najugroženijeg stanovništva i ljudi s nižim socioekonomskim statusom koji imaju volju, kapacitet, resurse (vlastito zemljište ili iznajmljeno/posuđeno zemljište) za planirane aktivnosti, tj. podršku za plastenički uzgoj, podršku u vidu donacija stoke za proizvodnju mesa ili mlijeka, kao i peradi za proizvodnju jaja.
Projekat pretpostavlja dvije dugoročne koristi porodicama u Bosni i Hercegovini, od kojih je prva ekonomsko osnaživanje i druga, sigurnost hrane čineći lokalne zajednice sigurnijima i otpornijima na probleme uzrokovane nestašicom hrane ili hrane koja je izuzetno skupa.

PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Javni poziv je podijeljen na (8) osam LOT-ova:

LOT1-NABAVKA I ISPORUKA PLASTENIKA 

Veličina plastenika: 50-150 m2

Količina: 40

Planirani broj plastenika je cca. 40 komada

Tehničke karakteristike plastenika:

Plastenik izrađen od pocinčanih, metalnih cijevi lučnog tipa i odgovarajuće debljine stjenke. Lukovi od cijevi promjera fi 42mm/1,5 mm. Ostali elementi konstrukcije od cijevi promjera fi 27mm, fi 25 mm i fi 21 mm)

Raspon lukova maksimalno 2 m.

Lukovi međusobno povezani sa dužnim ukrutama i podlajsnama koje ujedno služe za pričvršćivanje folije.

Bočno provjetravanje  sa obje strane u visini od min 0.8 m, klizna vrata dimenzija 3×2,2 metra i ventus.

Prozori dimenzija 3×1,85 metara na obje strane plastenika. Pokrov, parapet i čeone strane plastenika prekrivene folijom debljine 200 microna koja u sebi sadrži 4 stabilizatora (UV, IR, AB, EVA) sa garancijom od 4 godine od momenta montaže plastenika.

Plastenik opremljen sa kompletnim sistemom za navodnjavanje „kap po kap” i to 12 dužina sa potrebnim priključnicama i ostalim fitingom koji je neophodan da bi sistem funkcionisao.

Kaca za vodu zapremine 500 litara za prihranjivanje.

Dužinom cijelog plastenika osiguranje sa obje strane – metalni pocinčani profili na koje se pričvršćuju lajsne koje su montažno demontažne, a ujedno služe kao držači i zatezači folije.

Plastenik otporan na udare (brzinu) vjetra do 90 km/h, pritisak (težinu) snijega do 85 kg/m2 i podnosi temperaturu od -30 °C do +50 C.

Garancija na konstrukciju plastenika

Garancija na plasteničku foliju min. 4 godine.

Cijenu izraziti po m2/površini gotovog plastenika/

 

LOT2 – NABAVKA I ISPORUKA STEONIH JUNICA

PREDMET NABAVKENABAVKA 20 GRLA MLIJEČNA PASMINA SIMENTAL

Starost:  16-24 mjeseca

Steonosti: 4-7 mjeseci maksimalno

Za svaku životinju se mora dostaviti neophodna dokumentacija koja dokazuju pedigre životinje i zdravstveno stanje

ZEMLJA PORIJEKLA: NJEMAČKA, AUSTRIJA, ČEŠKA

U ponudu uračunati karanten kao i isporuku na adresu korisnika.

 

LOT3- NABAVKA I ISPORUKA PERADI

PREDMET NABAVKE: 1800 komada koka nosilja

STAROST: 18-22 sedmice

PASMINA: Lohmann Brown

 

LOT 4- NABAVKA I ISPORUKA OVACA

PREDMET NABAVKE: nabavka i isporuka 100 komada ovaca od čega 160 ovce i 40ovnovi

STAROST: 12 -18 mjeseci

PASMINA: Romanovski, Winterberg, Pramenka, Merino Winterberg

Obavezno dostaviti dokumentaciju koja dokazuje starost, porijeklo kao i zdravstveno stanje životinja.

 

LOT 5-NABAVKU SUŠARA ZA VOĆE, POVRĆE I LJEKOVITO BILJE, KAPACITETA 200 KILOGRAMA, SA USLUGOM TRANSPORTA I MONTAŽE

 

Nabavka, transport i montaža 6 sušilica za voće, povrće i ljekovito bilje, kapaciteta 200 kilograma, karakteristika navedenih ispod (ili sličnih):

 • Priključni napon 380V
 • Odgovarajući priključni utikač i kabal dužine 5 metara
 • Energent – električna energija
 • Razvodni ormar sa elektronikom za upravljanje
 • Ukupni kapacitet 200 kilograma
 • Oslonac na 4 podesive stope
 • Materijal koji se koristi za izradu konstrukcije – inox AISI 304
 • Materijal koji se koristi za obloge – termopanel
 • Materijal za izradu ljesa – perforirani lim (otvor rupa 5 mm ) AISI 304

 

LOT 6- NABAVKA I ISPORUKA PROLJETNIH PRESADNICA I ZAŠTITNIH SREDSTAVA 

Nabavku koncipirati na osnovu količina artikala navedenih u tabeli.

Sadnice paradajza                       9000 kom

Sadnice paprike                            9000 kom

Sadnice krastavca                         3000kom

NPK 7:20:30   25/1                           40 kom

Peletirano đubrivo 25kg                  40 kom

Pocinčana žica 2,8mm  10/1            40 kom

Kanap za vezanje  2/1                        40 kom

Kristalon 1  2/1                                    40 kom

Kristalon 2  2/1                                    40 kom

Kristalon 3  3/1                                    40 kom

Kalcij  3/1                                              40 kom

Mulch folija za paradajz 48m            40 kom

Mulch folija za papriku  48m              40 kom

Supstrat za sadnju 70 l                          40 kom

Slavol 1/1 lit.                                            40 kom

 

LOT 7 – KULTIVATOR

Nabavka i isporuka 10 kultivatora

Tehničke karakteristike kultivatora (navedene karakteristike su orjentacione):

Zapremina motora             212 cm³

Snaga motora / broj obrtaja            4.0 kW (3600 rpm)

Radna dubina      150-350 mm

Tip transmisije     Kaiš + lanac

Neto/bruto masa cca 80 kg

Transportni točkovi + podešavajući plug

Sklopiv i podesiv rukohvat

6 standardnih rotora

2 diska

 

LOT 8- NABAVKA INKUBATORA ZA JAJA

Nabavka 10 digitalnih automatskih inkubatora. Inkubatori trebaju posjedovati automatsku regulaciju temperature i vlage.

Kapacitet – 200 jaja

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

SADRŽAJ PONUDE:

KOMPANIJE TREBAJU UZ PONUDU DOSTAVITI I SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

– ID BROJ

– PDV BROJ

– Sudsko rješenje o registraciji kompanije

– Potvrda o solventnosti

– Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima (ne starija od 90 dana)

– Referntna lista sa nazivom kompanija ili organizacija sa kojima su imali uspješnu saradnju u smislu obima i vrste poslova

– Raniji rad sa nevladinim organizacijama i Islamic Relief-om

Napomena: dostavljeni dokumenti moraju biti orginalni ili kopije koje su ovjerene.

 

KRITERIJ ZA OCJENU I ODABIR PONUDE:

 • cijena nabavke, transporta i montaže
 • kvalitet opreme
 • kompletnost dokumentacije
 • garancije

 

Pravo učešća imaju pravna i fizička lica registrovana za obavljanje proizvodnje i prometa navedenim robama. Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzeti u razmatranje.

Najbolji ponuđači će biti pozvani na intervju, a svi učesnici obavješteni najkasnije tri dana nakon finalnog odabira.

 

 (Od izabrane/ih kompanije/a očekuje se bankovna garancija na dinamiku izvršenja poslova i kvalitet).

Plastenici, junice, ovce, koke nosilje kao i sva ostala dobra su isključivo humanitarnog karaktera i biće donirani najugroženijim porodicama u BiH.

Najbolji ponuđači će biti pozvani na intervju, a svi učesnici obavješteni najkasnije tri dana nakon finalnog odabira.

 

PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Zatvorene i zapečaćene ponude sa naznačenom adresom ponuđača dostaviti poštom ili lično:

Predstavništvo strane humanitarne organizacije „Islamic Relief Worldwide” Engleska, Sarajevo,

Adresa:  Jukićeva 75, 71000 Sarajevo

Sa naznakom: NE OTVARAJ – Ponuda za „ Fostering economic growth in BiH–LOT _“navesti broj LOT-a za koji se dostavlja PONUDA”

Tender se raspisuje u trajanju od 02.11.2023. godine do 17.11.2023. godine do 12:00 sati.

Za eventualna pitanja ili nejasnoće iz ponude, ponuđači se mogu pozvati da u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja konačne odluke o izboru dobavljača, daju dodatne informacije u vezi ponude. Eventualna pojašnjenja vezano za tender mogu se dobiti na pismeni upit poslan na email:

[email protected] najkasnije do 15. 11. 2023. godine.

© Copyrights 2024 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA