�etvrtak Oktobar 5, 2023

Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worldwide« Engleska, Sarajevo raspisuje Javni poziv svim zainteresovanim pravnim licima za dostavu ponuda za nabavku slijedećih mašina:

1.MAŠINA ZA PRANJE VEŠA

Karakteristike:

 • Kapacitet 1:10 (kg) 24 kg
 • Volumen bubnja (l) 240
 • G-Force 400
 • Brzina (rpm) 980
 • Temperature bojlera 0C 90
 • Snaga motora (kW) 18
 • Pritisak vode (bar) 1-8
 • Napajanje pri 18kW 230V/3 AC/50A
  400 V/ tri+N/32A
 • Dimenzije (mm) 1430x970x1105 mm
 • Težina netto(kg ) 430


2.MAŠINA ZA SUŠENJE VEŠA

Karakteristike

 • Kapacitet 20:1 (kg) 27 kg
 • Volumen bubnja (l) 530
 • Diametar bubnja 930 mm
 • Temperature grijanja 0C min 38-max 88
 • Plinsko grijanje 380-415V/50Hz/3+N
 • Neto težina 275 kg
 • Dimenzija 1975 x 965 x 1270 mm

Mašine trebaju biti profesionalne za veća opterećenja eksploatacije, a tehničke karakteristike mogu imati manja odstupanja od navedenih.

Predstavništvo humanitarne organizacije Islamic Relief Worldwide već duži niz godina realizuje projekte pomoći zdravstvenim institucijama,
domovima za nezbrinutu djecu, domovima za stere i iznemogle u Bosni i Hercegovini, a sve u cilju obezbjeđivanja što kvalitetnije usluge korisnicima njihovih usluga.
Perdmetna nabavka će biti realizovana u vidu donacije jednom od domova za nezbrinutu djecu u BiH. Kapacitet doma je 120 djece.
Pored brige o djeci ova institucija brine i o samohranim nezaposlenim majkama s dojenčadi mlađom od godinu dana.

OPŠTI USLOVI
– Svi navedeni artikli moraju ispunjavati standarde kvaliteta

Ponuđač je u obavezi da obezbijedi prijevoz do dogovorene destinacije
Ponuda mora biti koncipirana na bazi artikala navedenim u opisu. Manja odstupanja u tehničkim karakteristikama su moguća.
Cijena mora biti izražena za svaki pojedinačni proizvod sa uračunatim PDV-om.

Kriterij za odabir najbolje ponude:

 • Cijena
 • Rok isporuke
 • Način plaćanja
 • Garancije na kvalitet proizvoda, rokove isporuke i kvalitet izvršenja
 • Obezbjeđenje adekvatnog servisiranja uređaja u vremenu eksploatacije

DOKUMENTACIJA
Dokumentacija koju kompanije moraju dostaviti uz ponudu:

 • Naziv i tačnu adresu ponuđača
 • ID broj
 • PDV broj
 • Sudsko rješenje o registraciji firme
 • Potvrda o solventnosti
 • Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima
 • Garancija na kvalitet i kvantitet robe
 • Garancija na isporuku u dogovorenom vremenskom intervalu;
 • Referentna lista
  Napomena: nepotpune i ponude pristigle nakon navedenog roka se neće uzeti u razmatranje!
  U cilju eventualnih razjašnjenja ili nejasnoća iz ponude, ponuđači se mogu pozvati da u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja konačne odluke o izboru dobavljača, daju dodatne informacije u vezi ponude.
  Eventualna pojašnjenja vezano za tender mogu se dobiti na pismeni upit poslan na :
  [email protected] , najkasnije do 09.10.2023. godine.

Pismene ponude na Javni poziv podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko napisanim informacijama:

Naziv kompanije, adresa i broj telefona, sa naznakom:

PONUDA ZA “Nabavka veš mašine i sušilice za veš”
Javni poziv traje od 05.10.2023 do 12.10.2023 god. do 12:00 sati.

Punude dostavljati poštom ili lično na adresu:

Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worldwide« Engleska, Sarajevo,

Jukićeva br. 75, 71000 Sarajevo

© Copyrights 2024 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA