Petak Juni 23, 2023

JAVNI POZIV 

Predstavništvo humanitarne organizacije »Islamic Relief Worlwide« Engleska, Sarajevo raspisuje Javni poziv svim zainteresovanim pravnim licima za dostavu ponuda za nabavku prehrambenih i higijenskih artkala u cilju realizacije projekta “Ensuring sustained assistance in free basic food and homecare to the most vulnerable people in BiH”

Prehrambeni i higijenski artkli će biti donirani za 90 starih i iznemoglih  osoba u BiH na mjesečnom nivou u trajanju od 10 mjesci.

Predmet javnog nadmetanja: 

LOT1 

NABAVKA PREHRAMBENIH ARTIKALA

Prehrambeni artikli navedeni u tabeli ispod, a koji predstavljaju sadržaj jednog paketa. 

Ukupan broj paketa – 900 kom

R.br. SPECIFIKACIJA ARTIKLA JED.MJERE KOLIČINA
1 BRAŠNO TIP 500 5kg 1 kom
2 RIŽA 1kg 1 kom
3 SUNCOKRETOVO ULJE litar 1 kom
4 GRAH  BIJELI gram 500 gr
5 MAKARONI 400 gr 400 gram 2 kom
6 PALENTA 800 gr 1 kom
7 PILECI RAGU U KONZERVI (halal) 200 gr 1 kom
8 KOKOŠIJA SUPA NOODLE 10X (70×10) gr 1 kom
9 MLIJEKO U PRAHU 500 gr 1 kom
10 PRAŠAK ZA PECIVO 10-15 gr 5 kom
11 KVASAC SUHI 7 gr 5 kom

 

Ponuđači su obavezni dostaviti uzorke svih prizvoda koje nude u svojim ponudama!

(uzorci se ne vraćaju)

Prilikom odabira najpovoljnijeg ponuđača prednost će imati ponude sa artiklima proizvedenim u BiH.

Sadržaj ponude 

 • Ponuda mora biti koncipirana na bazi 900 paketa ( dobavljač je dužan zapakovati artikle u kartonske pakete)
 • Ponuda mora sadržavati artikle prema navedenoj listi
 • Cijena mora biti izražena za svaki pojedinačni proizvod sa uračunatim PDV-om
 • Cijena prijevoza paketa po pređenom kilometru

Paketi će biti isporučivani u najviše 3 isporuke na lokaciju koju odredi Naručioc.

LOT 2 

NABAVKA HIGIJENSKIH ARTIKALA

Higijenski artikli  navedeni u tabeli ispod, a koji predstavljaju sadržaj jednog paketa. 

Ukupan broj paketa je 900

SADRŽAJ JEDNOG HIGIJENSKOG PAKETA:

R/Br Naziv Jed. mjere količina
1. Pasta za zube ml 75
2. Šampon za kosu litar 0,4
3. Deterdžent za veš kg 1
4. Tečni sapun za ruke ml 250
5. Deterdžent za ručno pranje suđa ml 450

OPŠTI USLOVI

Svi navedeni artikli moraju ispunjavati standarde kvaliteta

– Svaki pojedinačni artikl mora imati utisnut rok trajanja i da isti nije na isteku najmanje tri mjeseca

– Svaki pojedinačni paket mora biti upakovan u kartonske kutije sa logom IR WW, a koje mogu podnijeti težinu upakovanih artikala.

– Svaki pojedinačni paket mora sadržavati sve navedene proizvode tj. sadržaj svih paketa  mora biti identičan.

– Ponuđač je u obavezi da obezbijedi prijevoz na navedene destinacije

-Prednost u odabiru će imati ponude sa artiklima proizvedenim u BiH

Pored svega navedenog prilikom odabira najpovoljnijeg ponuđača uzimaće se u obzir sljedeće:

-Cijena u odnosu na kvalitet

-Kvalitet proizvoda

-Rokovi isporuke (Od potpisa ugovora do prve isporuke)

-Zastupljenost domaćih proizvoda

-Način plaćanja

Spremnost na izdavanja garancija na rokove isporuke i garancija na kvalitet izvršenja

Dokumentacija koju kompanije moraju dostaviti uz ponudu: 

 • Naziv i tačnu adresu ponuđača
 • ID broj
 • PDV broj
 • Sudsko rješenje o registraciji firme
 • Potvrda o solventnosti
 • Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima
 • Garancija na kvalitet i kvantitet robe
 • Garancija na isporuku u dogovorenom vremenskom interval
 • Garancija na nepromjenjivost cijena
 • Referentna lista – rad sa NVO
  •Kopije tražene dokumentacije moraju biti ovjerene i ne starije od tri mjeseca. U cilju eventualnih razjašnjenja ili nejasnoća iz ponude, ponuđači se mogu pozvati da u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja konačne odluke o izboru dobavljača, daju dodatne informacije u vezi ponude.
  Eventualna pojašnjenja vezano za tender mogu se dobiti na pismeni upit poslan na :
  [email protected] , najkasnije do 06.07.2023. godine.

Ponuda sa naznačenom cijenom treba sadržavati i uslove plaćanja kao i spremnost davanja garancije na kvalitet obavljenih poslova!

Ponuđači mogu ponuditi zasebne ponude odvojene po LOT-ovima ili jedinstvenu ponudu za oba LOT-a.

Pismene ponude na Javni poziv podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko napisanim informacijama:

Naziv kompanije, adresa i broj telefona, sa naznakom:

PONUDA ZA  JAVNI POZIV  -Ensuring sustained assistance in free basic food and homecare to the most vulnerable people in BiH  “ NE OTVARAJ“ 

900 paketa (HIGIJENA i /ili PREHRAMBENI PAKETI) 

Javni poziv traje od 26.06.2023. do 07.07.2023 god. do 12:00 sati. 

Punude dostavljati poštom ili lično na adresu:

Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worldwide« Engleska, Sarajevo Jukićeva br. 75, 71000 Sarajevo.

© Copyrights 2024 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA