Petak Oktobar 20, 2023

Predstavništvo strane humanitarne organizacije “Islamic Relief Worldwide” Engleska, sa sjedištem u Sarajevu, objavljuje
Javni poziv svim zainteresovanim pravnim subjektima za dostavu ponuda za logopedske i defektološke tretmane.

Imajući na umu izazove s kojima se svakodnevno suočavaju djeca s razvojnim poteškoćama i njihove porodice, Islamic Relief, kroz projekt “Improving lives of children with special needs-Bosnia”, ima za cilj pružiti aktivnosti i angažovati potrebno stručno osoblje koje će olakšati svakodnevni život ciljnoj grupi.

Islamic Relief Bosna i Hercegovina želi surađivati s profesionalcima kako bi pomogli djeci putem različitih aktivnosti i sesija.

Projekat će se provoditi na području Kanton Sarajevo i Kanton Tuzla.

Minimalni broj osoba s posebnim potrebama kojima će se osiguravati mjesečne terapije kod logopeda i defektologa je 20.

  • Minimalno 20 korisnika u Sarajevu
  • Minimalno 20 korisnika u Tuzli

Rad sa korisnicima provodit će se minimalno jednom sedmično.
Konačni broj korisnika nije finalno određen, jer se projekat zasniva na izraženim potrebama u lokalnoj zajednici.
Roditelji djece sa posebnim potrebama će biti u mogućnosti aplicirati za besplate tretmane u Islamic Relief-u.

Zainteresirani pravni subjekti dužni su dostaviti sljedeće:

  • Potvrdu o registraciji
  • ID broj
  • PDV broj, ako postoji
  • Ponudu sa cijenom troškova jednog individualnog tretmana
  • Opis tretmana i sesija
  • Popis stručnjaka koji će pružati tretmane djeci
  • Cijenu i mogućnosti organizacije grupnih tretmana i sesija

Očekivani početak tretmana je novembar 2023. godine, sa periodom trajanja do novembra 2024. godine.
Zainteresirani mogu aplicirati za jednu ili više vrsta tretmana, logopedske i/ili defektološke tretmane.

Pravni subjekt koji bude odabran za obavljanje aktivnosti prema ovom Javnom pozivu obavezuje se
dostaviti detaljne izvještaje o broju provedenih sesija i napretku korisnika tijekom razdoblja pružanja usluge.

Rok za dostavu ponuda je 30. oktobar 2023. godine do 12 sati.

Pisane ponude na Javni poziv podnose se u zapečaćenoj koverti sa jasno napisanim informacijama:

Naziv pravnog subjekta, adresa i broj telefona, s naznakom:

“PONUDA ZA LOGOPEDSKE I/ILI DEFEKTOLOŠKE TRETMANE”

Javni poziv traje od 20. oktobra 2023. do 30. oktobra 2023. godine do 12:00 sati.

Ponude se dostavljaju poštom ili lično na adresu:

Predstavništvo strane humanitarne organizacije “Islamic Relief Worldwide” Engleska, Sarajevo,

Jukićeva br. 75, 71000 Sarajevo.

Eventualna pojašnjenja vezano za tender mogu se dobiti na pismeni upit poslan na :
procure[email protected] , najkasnije do 27.10.2023. godine.

© Copyrights 2023 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA