Utorak Novembar 21, 2023

Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worldwide« Engleska, Sarajevo raspisuje
Javni poziv svim zainteresovanim pravnim licima za dostavu ponuda za nabavku medicinske opreme.

Predstavništvo humanitarne organizacije Islamic Relief Worldwide već duži niz godina realizuje projekte pomoći zdravstvenim institucijama u Bosni i Hercegovini, domovima za nezbrinutu djecu, domovima za stare i iznemogle u Bosni i Hercegovini, a sve u cilju obezbjeđivanja što kvalitetnije usluge korisnicima njihovih usluga.

Predmetna nabavka će biti realizovana u vidu donacije za četiri Javne zdravstvene ustanove u FBIH u kantonima BPK, HNK, TK i SBK.

Javni poziv je podijeljen na četiri LOT-a

LOT1-  NABAVKA I ISPORUKA :

 1. AUTOMATSKI HEMATOLOŠKI 3 DIFF ANALIZATOR

 Namijenjen analizi uzoraka pune ili kapilarne krvi, uključujući brojanje krvnih stanica, difercijaciju leukocita u 3 dijela, mjerenje koncentracije hemoglobina i mjerenje koncentracije CRP-a.

 1. TERMOKAUTER

Monopolarni i bipolarni elektrohirurški uređaj za različite profesionalne i hirurške primjene. Aparat je neophodan pri svim hirurškim procedurama radi koagulacije sitnih krvnih sudova kako bi se zaustavilo krvarenje.

Karakteristike uređaja: Dvostruka radna aktivnost: dva izlazna kanala za monopolarno rezanje/ dva nezavisna podešavanja i izlazni kanali za najčešće korišćene monopolarne koagulacije. Sprej koagulacija. Struja bipolarnog rezanja sa odabirom kontrole krvarenja/ spora mješavina struje za rezanje. Automatski početak i automatski završetak koagulacije. Praćenje curenja visokofrekventne struje.

 

 LOT 2- NABAVKA I ISPORUKA:

 1. Keratorefraktometar

-Mjerenje dioptrije kod određivanja naočala

-Zakrivljenost rožnice za određivanje kontaktnih leća

Refraktometrija

Mjerni opseg

SPH – 20.00D do +23.00D

(AUTO / 0.12D / 0.25D inkrementi)

CYL 0D do ±12.00D (0.12D / 0.25D inkrementi)

Osa 1 do 180° (1° inkrementi)

Keratometrija

Radius zakrivljenosti 5.00 do 11.00 mm

Kornealni astigmatizam 0.00D do 12.00D

Osa 0 to 180°

Mjerno područje

Centralno Ø 3.2 mm (R 8.0 mm)

Periferno 25°Ø 6.8 mm (R 8.0 mm)

Kornealni mjerni opseg 0 to 16.0 mm

 • Oftamolskop
 • Optotip
 • Tonometar (beskontaktni /obični)
 1. GINEKOLOŠKI STOLOVI (električni podesivi po visini)

Funkcionalnost-3 motora za efikasno pozicioniranje stolice, odnosno pacijenta. Podešavanje visine stolice, nagib naslona i nagib karlice.

Upravlja stolicom preko ručnih ili nožnih komandi pritiskom na taster.

Prilagođavanje stolice pomoću daljinskih/ručnih komandi.

Nosivost stolice do 220kg.

Sigurnost- CE (ispunjava zahtjeve EU u području sigurnosti, zdravlja i okoline).

 Psihološki testovi za djecu i maloljetnikeRTČ-Razvojni test Čuturić sa edukacijom, MMPI-A Minnesota multifazični inventor ličnosti za adolescente sa edukacijom, WISC-IV-HR Wechslerov test inteligencije za djecu sa edukacijom

 

LOT 3NABAVKA ZA ODJEL FIZIJATRIJA

 1. Nabavka i isporuka –Funkcionalna magnetna stimulacija FMS
 2. Kombinovani ENRAF aparat sa vakuum aparatom+nastavci za vakuum elektrode
 3. Infracrvena lampa
 4. Tens

 

LOT4- KINEZITERAPIJA

 1. Balans ploča
 2. Mornarski točak za rehabilitaciju (rameni točak)
 3. Kineziološle trake
 4. Korekciono ogledalo ( cca.170×60 cm)
 5. Tegovi i bučice za rehabilitaciju
 6. Švedske ljestve
 7. Masažni valjak
 8. Vreća za podršku (pijesak)
 9. Tegovi za povez (0,5-5 kg)
 10. Strunjače – 3 KOM
 11. Paravan dvodjelni
 12. Model kičme, kostur tijela
 13. Jastuci za pozicioniranje
 14. Termalni ležaj- MANUMED ST
 15. Manumed exercise (cca. 100×200 cmm)

 

LOT5- NABAVKA I ISPORUKA:

MIKROSKOP-1 KOM

Mikroskop je namijenjen za potrebe Službe za zaštitu reproduktivnog zdravlja žena (Ginekologija – Citoskrining)

MIKROSKOPIRANJE CITOLOŠKIH PREPARATA

ANALIZA RAZNIH SEKRETA I EKSTRAKATA U SMISLU PRIMARNE DETEKCIJE MALIGNOMA

OPŠTI USLOVI

– Svi navedeni artikli moraju ispunjavati standarde kvaliteta

Ponuđač je u obavezi da obezbijedi prijevoz do dogovorene destinacije

Ponuda mora biti koncipirana na bazi artikala navedenim u opisu. Manja odstupanja u tehničkim karakteristikama su moguća.

Cijena mora biti izražena za svaki pojedinačni proizvod sa uračunatim PDV-om.

 

Kriterij za odabir najbolje ponude:

 1. Cijena
 2. Rok isporuke
 3. Način plaćanja
 4. Garancije na kvalitet proizvoda, rokove isporuke i kvalitet izvršenja

 

DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koju kompanije moraju dostaviti uz ponudu:

 • Naziv i tačnu adresu ponuđača
 • ID broj
 • PDV broj
 • Sudsko rješenje o registraciji firme
 • Potvrda o solventnosti
 • Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima
 • Garancija na kvalitet i kvantitet robe
 • Garancija na isporuku u dogovorenom vremenskom intervalu;
 • Referentna lista
 • Napomena: nepotpune i ponude pristigle nakon navedenog roka se neće uzeti u razmatranje!
 • U cilju eventualnih razjašnjenja ili nejasnoća iz ponude, ponuđači se mogu pozvati da u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja konačne odluke o izboru dobavljača, daju dodatne informacije u vezi ponude.
 • Kopije tražene dokumentacije moraju biti ovjerene i ne starije od tri mjeseca.

Eventualna pojašnjenja vezano za tender mogu se dobiti na pismeni upit poslan na :

[email protected] , najkasnije do 04.12.2023. godine.

Pismene ponude na Javni poziv podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko napisanim informacijama:

Naziv kompanije, adresa i broj telefona, sa naznakom:

PONUDA ZA “Medicinska oprema LOT( NAVESTI BROJ LOT-A)-Fostering the Economic Growth in BiH”

Javni poziv traje od 21.11.2023 do 06.12.2023 god. do 12:00 sati.

Punude dostavljati poštom ili lično na adresu:

Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worldwide« Engleska, Sarajevo,

Jukićeva br. 75, 71000 Sarajevo

© Copyrights 2024 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA