Thursday November 5, 2020

Nabavka bukovog briketa

Predstavnistvo strane humanitarne organizacije „Islamic Relief Worldwide“ Engleska, Sarajevo raspisuje javni poziv svim zainteresovanim pravnim licima za:

 

DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU OGRIJEVNOG BRIKETA

 

Predmet ponude:

Bukov briket – količina 71 tona (količina briketa može varirati shodno raspoloživom budžetu i ponuđenoj cijeni)

sa isporukama na 28 lokacija u  Kanton Sarajevo i 22 lokacije u Kanton Tuzla

 • Ponuda mora biti koncipirana na bazi bukovog briketa
 • Ponuda mora u cijenu uključiti prijevoz do krajnjeg korisnika
 • Garanciju na kvalitet
 • Garanciju na isporuku briketa u dogovorenom vremenskom intervalu

Dokumentacija koju kompanije trebaju dostaviti uz ponudu:

 1. Naziv i tačnu adresu ponuđača
 2. ID broj
 3. PDV broj
 4. Sudsko riješenje o registraciji firme
 5. Potvrda o solventnosti
 6. Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima (ne starija od 90 dana)
 7. Ponuda sa naznačenom cijenom, rokom isporuke, uslovima plaćanja i garancijom na kvalitet.
 8. Referentna lista- Saradnja sa Islamic Relief-om i drugim NGO

 

Napomena : Nekompletne i neblagovremeno pristigle ponude se neće uzeti u razmatranje!

Kopije moraju biti ovjerene i ne starije od tri mjeseca 

U cilju eventualnih razjašnjenja nejasnoća iz ponude ponuđači se mogu pozvati da u toku razmatranja ponuda a prije donošenja konačne odluke o izboru dobavljača, daju dodatne informacije u vezi ponude. Eventualna pojašnjenja vezano za tender mogu se dobiti na pismeni upit poslan na e-mail: izudin@islamic-relief.ba najkasnije do 15.11.2020. godine.

Pisane ponude se podnose u zapečaćenoj koverti sa čitko naznačenim imenom firme, adresom, brojem telefona i naznakom „Ponuda za projekat Winterisation“ – NE OTVARAJ

Rok za dostavu ponuda je 18.11.2020. do 14:00 sati. 

Ponude dostavljati poštom ili lično na adresu:

„Predstavnistvo strane humanitarne organizacije Islamic Relief Worldwide“ Engleska, Sarajevo“

Jukićeva 75,

71 000 Sarajevo,

© Copyrights 2021 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA