Individualna psihoterapija podrazumijeva proces kroz koji se, u radu jedan na jedan u sigurnim uslovima, istražuju važna pitanja, izazovi i teškoće koje utiču na život osobe. Kako će taj proces izgledati, u velikoj mjeri zavisi od problema sa kojim se osoba suočava, njenih ličnih potreba i teorijskog usmerenja psihoterapeuta/kinje.

Tok i trajanje individualne psihoterapije varira u zavisnosti od potreba osobe, problematike koja je dovodi na terapiju, očekivanja od terapijskog procesa, odnosa prema promjeni i drugo.

Prva seansa je posebno važna, jer se tada klijent/ica i psihoterapeut/kinja upoznaju i postavljaju ciljeve i pravila za dalji terapijski proces. Prve seanse su ključne za stvaranje sigurne atmosfere za rad i odnosa poverenja, a koji je jedan od glavnih prediktora uspjeha psihoterapije.

© Copyrights 2019 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.