Petak Maj 12, 2023

Predstavništvo humanitarne organizacije Islamic Relief Worldwide u Bosni i Hercegovini raspisuje

Javni poziv za prikupljanje i odabir ponuda za nabavku kurbana – 2023

 

LOT 1

NABAVKA 801 GRLA SITNE STOKE – OVCE”

NAPOMENA: Uslovi propisani islamskim propisima za kurban, moraju biti zadovoljeni za svaku pojedinačnu životinju . Svaka ovca mora biti obilježena „ušnom markicom“ sa pratećom dokumentacijom: pasošem životinje, C – obrascem i svjedodžbom o zdravstvenom stanju životinje, te da su nad njima sprovedene zakonom propisane mjere.

Cijene moraju biti ponuđene po 1 kg „žive vage” sitne stoke, izražene u KM sa uračunatim PDV-om ili pripadajućim porezima.

Svako ponuđeno grlo stoke treba biti minimalne težine 40 kg, a maksimalne 60 kg, tako  da prosječna težina grla stoke bude cca 50 kg.

Ponuđene cijene podrazumijevaju i transport do destinacije koja će biti naknadno utvrđena. Minimalan broj ponuđenih ovaca je 200, tako da ponude sa manjim brojem neće biti razmatrane.

LOT2

USLUGA KLANJA  OVACA,
RASHLAĐIVANJA MESA, REZANJA MESA NA KOMADE 3-4 KG,
PAKOVANJA MESA U PVC VREĆICE I KARTONSKU AMBALAŽU SA LOGOM ISLAMIC RELIEF-A(cca. 1000 paketa)

*Ponuda za navedene usluge kao i:

*Otkupna cijena ovčije kože po 1kg ili komadu

*Uzorak kartonske ambalaže

___________________________________

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana na području BiH za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog poziva.

*PONUĐAČI MOGU DOSTAVITI PONUDE ZA OBA LOT-A ILI POJEDINAČNO. 

SADRŽAJ PONUDE:

PONUĐAČI TREBAJU DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

– ID BROJ

– PDV BROJ

– SUDSKO RJEŠENJE O REGISTRACIJI KOMPANIJE

– POTVRDA O SOLVENTNOSTI

– POTVRDA O IZMIRENIM DIREKTNIM I INDIREKTNIM POREZIMA (ne starija od 90 dana)

– REFERNTNA LISTA SA NAZIVOM KOMPANIJA ILI ORGANIZACIJA SA KOJIMA SU IMALI USPJEŠNU SARADNJU U SMISLU OBIMA I VRSTE POSLOVA

-RAD SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

Napomena: Dostavljeni dokumenti moraju biti originalni ili kopije koje su ovjerene.

___________________________________

 KRITERIJ ZA OCJENU I ODABIR PONUDE

– kompletnost dokumentacije

– cijena nabavke po 1 kg tzv. „žive vage”

– garancija na kvalitetno izvršen posao

– obezbjeđenje bankovne garancije za izvršenje posla i kvalitet  

___________________________________

PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Zatvorene i zapečaćene ponude sa naznačenom adresom ponuđača dostaviti poštom ili lično na:

Predstavništvo strane humanitarne organizacije „Islamic Relief Worlwide” Engleska, Sarajevo

Adresa:  Jukićeva 75,  71000 Sarajevo

Sa naznakom: NE OTVARAJ – Ponuda za „ KURBANI 2023″

Tender se raspisuje u trajanju od 12.05.2023. godine do 01.06.2023. godine do 12:00 časova!

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na sljedeći email: [email protected]

Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzeti u razmatranje. Najbolji ponuđači će biti pozvani na intervju, a svi učesnici obavješteni najkasnije 3 dana nakon finalnog  odabira. Tačan broj grla stoke će biti definisan Ugovorom i usklađen sa raspoloživim sredstvima!

© Copyrights 2023 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA