Wednesday June 1, 2022

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE I ODABIR PONUDA ZA NABAVKU KURBANA – 2022

 

Predstavništvo humanitarne organizacije Islamic Relief Worldwide  u Bosni i Hercegovini  poziva zainteresovana pravna lica  da sudjeluju u sljedećem natječaju:

LOT1

NABAVKA SITNE STOKE – 1.000 OVACA

NAPOMENA: Uslovi propisani islamskim propisima za kurban, moraju biti zadovoljeni za svaku pojedinačnu životinju . Svaka ovca mora biti obilježena „ušnom markicom“ sa pratećom dokumentacijom: pasošem životinje, C – obrascem i svjedodžbom o zdravstvenom stanju životinje, te da su na njima sprovedene zakonom propisane mjere.

Cijene moraju biti ponuđene po 1 kg „žive vage” sitne stoke, izražene u KM sa PDV-om.

Svako ponuđeno grlo stoke treba biti minimalne težine 40 kg, a maksimalne 60 kg, tako  da prosječna težina grla stoke bude cca 50 kg.

Ponuđene cijene podrazumijevaju i transport do destinacije koja će biti naknadno utvrđena. Minimalan broj ponuđenih ovaca je 300, tako da ponude sa manjim brojem neće biti razmatrane.

Konačan broj  ovaca će organizacija nabaviti će se precizirati ugovorom sa odabranim dobavljačem i zavisit će od raspoloživog budžeta,a  može varirati +-10%.

LOT2

NABAVKA 70 GRLA KRUPNE STOKE – GOVEDA, STAROSNE DOBI OD 2 DO 7 GODINA

NAPOMENA: Sva goveda treba da ispunjavaju uslove koji su propisani islamskim propisima za kurban, te svako ponuđeno grlo mora biti obilježeno „ušnom markicom“ sa pratećom dokumentacijom: pasošem životinje, C – obrascem i svjedodžbom o zdravstvenom stanju životinje, te da su na njima sprovedene zakonom propisane mjere.

S obzirom na raspoložive kapacitete ponuđača u smislu starosti goveda, cijene moraju biti ponuđene po 1 kg „žive vage” govečeta, izražene u KM sa PDV-om i razvrstane po starosnoj dobi za:

a. Goveda starosti od 24 do 36 mjeseci        b. Goveda starosti od 37 do 48 mjeseci

c. Goveda starosti od 49 do 60 mjeseci        d. Goveda starosti od 61 do 84 mjeseci

Svako ponuđeno grlo stoke treba biti minimalne težine 400 kg, a maksimalne 500 kg, tako  da prosječna težina grla stoke bude cca 450 kg.

Ponuđene cijene podrazumijevaju i transport do destinacije koja će biti naknadno utvrđena. Minimalan broj ponuđenih goveda je 35,  tako da ponude sa manjim brojem neće biti razmatrane. 

Konačan broj grla krupne stoke koje će organizacija nabaviti će se precizirati ugovorom sa odabranim dobavljačem i zavisit će od raspoloživog budžeta,a  može varirati +-10%.

LOT3

USLUGA KLANJA OVACA I GOVEDA, RASHLAĐIVANJA MESA, REZANJA MESA NA KOMADE 3-4 KG, PAKOVANJA MESA U PVC VREĆICE I KARTONSKU AMBALAŽU SA LOGOM ISLAMIC RELIEF-A (cca. 1000 paketa)

*Ponuda za navedene usluge kao i:

*Otkupna cijena kože po 1kg za 70 goveda

*Otkupna cijena kože po 1kg za 1.000 ovaca

*Uzorak kartonske ambalaže

________________________________________________________________________________________________________________

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana na području BiH za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog poziva.

*KOMPANIJE MOGU ISKAZATI PONUDE ZA SVA TRI LOT-A ZAJEDNO ILI POJEDINAČNO ZA SVAKI OD NAVEDENIH LOT-OVA. 

SADRŽAJ PONUDE:

KOMPANIJE TREBAJU DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

– ID BROJ

– PDV BROJ

– SUDSKO RJEŠENJE O REGISTRACIJI KOMPANIJE

– POTVRDA O SOLVENTNOSTI

– POTVRDA O IZMIRENIM DIREKTNIM I INDIREKTNIM POREZIMA (ne starija od 90 dana)

– REFERNTNA LISTA SA NAZIVOM KOMPANIJA ILI ORGANIZACIJA SA KOJIMA SU IMALI USPJEŠNU SARADNJU U SMISLU OBIMA I VRSTE POSLOVA

-RAD SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I ISLAMIC RELIEF-OM

Napomena: Dostavljeni dokumenti moraju biti originalni ili kopije koje su ovjerene!

________________________________________________________________________

 KRITERIJ ZA OCJENU I ODABIR PONUDE

– kompletnost dokumentacije

– cijena nabavke po 1 kg tzv. „žive vage”

– garancija na kvalitetno izvršen posao

– obezbjeđenje bankovne garancije za izvršenje posla i kvalitet  

___________________________________________________________________________

PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Zatvorene i zapečaćene ponude sa naznačenom adresom ponuđača dostaviti poštom ili lično na:

Predstavništvo strane humanitarne organizacije „Islamic Relief Worlwide” Engleska, Sarajevo

Adresa:  Jukićeva 75,  71000 Sarajevo

Sa naznakom: NE OTVARAJ – Ponuda za „ KURBANI 2022″

Tender se raspisuje u trajanju od 01.06.2022. godine do 10.06.2022. godine do 12:00 časova!

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na sljedeći email: procurement.irbih@islamic-relief.ba

Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzeti u razmatranje. Najbolji ponuđači će biti pozvani na intervju, a svi učesnici obavješteni najkasnije 3 dana nakon finalnog  odabira. Tačan broj grla stoke će biti definisan Ugovorom i usklađen sa raspoloživim sredstvima!

© Copyrights 2022 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA