Javni poziv za nabavku ramazanskih paketa hrane

Wednesday March 9, 2022

Predstavništvo strane humanitarne organizacije

»Islamic Relief Worlwide« Engleska- Sarajevo

Raspisuje Javni poziv svim zainteresovanim pravnim licima za dostavu ponuda za nabavku prehrambenih ramazanskih paketa.

Predmet javnog nadmetanja:

Humanitarna organizacija Islamic Relief Bosne i Hercegovine svake godine  nastoji obezbijediti prikladne pakete sa osnovnim prehrambenim namirnicama, kako bi što  većem  broju naših  sugrađana u stanju socijalne potrebe, olakšala i uljepšala  blagoslovljeni mjesec  ramazan.

Ponuđači su obavezni dostaviti uzorke svih proizvoda koje nude u svojim ponudama!

Dostaviti ponudu na bazi 4500 paketa 

Sadržaj prehrambenog ramazanskog paketa moguće je preuzeti OVDJE

Sadržaj ponude
– Ponuda mora sadržavati sve artikle prema navedenoj listi
– cijena mora biti izražena za svaki pojedinačni proizvod sa uračunatim PDV-om
– cijena usluge pakovanja po 1 paketu
– cijena prijevoza paketa po pređenom 1 km
Neke od destinacija za isporuku će biti: Bugojno, Doboj, Sarajevo, Tuzla, Banja Luka, Sanski Most, Bratunac, Srebrenica i Zvornik.
*Ponuda sa naznačenom cijenom treba sadržavati i uslove plaćanja
kao i spremnost davanja garancije na kvalitet obavljenih poslova

Napomena
– Svi navedeni artikli moraju ispunjavati standarde kvaliteta
– Svaki pojedinačni artikl mora imati utisnut rok trajanja i da isti nije na isteku najmanje tri mjeseca
– Svaki pojedinačni paket mora biti upakovan u kvalitetne kartonske  kutije sa logom IRW, a koje mogu podnijeti težinu upakovanih artikala
– Svaki pojedinačni paket mora sadržavati sve navedene proizvode tj. sadržaj svih paketa mora biti isti
– Ponuđač je u obavezi da obezbijedi prijevoz na sve ugovorom određene destinacije

Kriteriji 

Prilikom odabira najpovoljnijeg ponuđača uzimaće se u obzir sljedeće:
-Cijena
-Rok isporuke
-Način plaćanja
– Referentna lista
-Garancije

DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koju kompanije moraju dostaviti uz ponudu:

 • Naziv i tačnu adresu ponuđača
 • ID broj
 • PDV broj
 • Sudsko rješenje o registraciji firme
 • Potvrda o solventnosti
 • Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima
 • Garancija na kvalitet i kvantitet robe
 • Garancija na isporuku u dogovorenom vremenskom intervalu;
 • Referentna lista – Rad sa Islamic Relief-om i drugim NVO
 • Napomena: nepotpune i ponude pristigle nakon navedenog roka se neće uzeti u razmatranje!
 • Kopije tražene dokumentacije moraju biti ovjerene i ne starije od tri mjeseca.
 • U cilju eventualnih razjašnjenja ili nejasnoća iz ponude, ponuđači se mogu pozvati da u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja konačne odluke o izboru dobavljača, daju dodatne informacije u vezi ponude.
  Eventualna pojašnjenja vezano za tender mogu se dobiti na pismeni upit poslan na :
  procurement.irbih@islamic-relief.ba
  najkasnije do 09.03.2022. godine.

Pismene ponude na Javni poziv podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko napisanim informacijama: naziv kompanije, adresa i broj
telefona, sa naznakom: RAMAZANSKI PAKETI 2022 “ NE OTVARAJ“

Javni poziv traje od 01.03.2022. do 11.03.2022 god. do 14:00 sati.
Punude dostavljati poštom ili lično na adresu:
Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worldwide« Engleska, Sarajevo
Jukićeva br. 75, 71000 Sarajevo.

© Copyrights 2022 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA