Tuesday June 29, 2021

JAVNI POZIV

Predstavništvo humanitarne organizacije »Islamic Relief Worlwide« Engleska, Sarajevo raspisuje Javni poziv svim zainteresovanim pravnim licima za dostavu ponuda za nabavku prehrambenih i higijenskih artkala.

Predmet javnog nadmetanja:

LOT1

Prehrambeni artikli navedeni u tabeli ispod, a koji predstavljaju sadržaj jednog paketa.

Ukupan broj paketa – 1000

R.br. Specifikacija artikla Jed.mjere Količina
1 BRAŠNO kilogram 5
2 RIŽA kilogram 1
3 SUNCOKRETOVO ULJE Litar 1
4 GRAH kilogram 1
5 MAKARONI gram 400
6 KUKURUZNO BRAŠNO kilogram 1
7 GOVEĐI GULAŠ U KONZERVI (halal) gram 200
8 ŠEĆER kilogram 1
9 PILEĆI NAREZAK gram 150
10 RIBA U KONZERVI gram 80

Ponuđači su obavezni dostaviti uzorke svih prizvoda koje nude u svojim ponudama!

(uzorci se ne vraćaju)

Prilikom odabira najpovoljnijeg ponuđača prednost će imati ponude sa artiklima proizvedenim u BiH.

 1. Sadržaj ponude
 • Ponuda mora biti koncipirana na bazi 1000 paketa ( dobavljač je dužan zapakovati artikle u kartonske pakete)
 • Ponuda mora sadržavati artikle prema navedenoj listi
 • Cijena mora biti izražena za svaki pojedinačni proizvod sa uračunatim PDV-om
 • Cijena prijevoza paketa
 • Destinacije za isporuku su Sarajevo i Stolac

Paketi će biti isporučivani sukcesivno svakog mjeseca po 100 komada u omjeru : 90 paketa u Stolac i 10 paketa u Sarajevo, na po jedno istovarno mjesto u navedenim gradovima.

LOT 2

Higijenski artikli  navedeni u tabeli ispod, a koji predstavljaju sadržaj jednog kompleta.

Ukupan broj kompleta je 1000.

R/Br Naziv Jed. mjere količina
1. Četkica za zube komad 1
2. Pasta za zube ml 75
3. Šampon za kosu litar 0,5
4. Deterdžent za veš kg 1
5. Tečni sapun za ruke ml 250
6. Sapun za ruke gr 90
7. Deterdžent za ručno pranje suđa ml 450

Destinacije za isporuku su Sarajevo i Stolac.

Higijenski artikli će biti isporučivani mjesečno po 100 kompleta u omjeru: 90 u Stolac i 10 u Sarajevo na po jednom istovarnom mjestu za svaki grad.

 1. Kriteriji

– Svi navedeni artikli moraju ispunjavati standarde kvaliteta

– Svaki pojedinačni artikl mora imati utisnut rok trajanja i da isti nije na isteku najmanje tri mjeseca

– Svaki pojedinačni paket mora biti upakovan u kartonske kutije sa logom IR WW, a koje mogu podnijeti težinu upakovanih artikala.

– Svaki pojedinačni paket mora sadržavati sve navedene proizvode tj. sadržaj svih paketa  mora biti identičan.

– Ponuđač je u obavezi da obezbijedi prijevoz na navedene destinacije

-Prednost u odabiru će imati ponude sa artiklima proizvedenim u BiH

Pored svega navedenog prilikom odabira najpovoljnijeg ponuđača uzimaće se u obzir sljedeće:

-Cijena u odnosu na kvalitet

-Kvalitet proizvoda

-Rokovi isporuke (Od potpisa ugovora do prve isporuke)

-Zastupljenost domaćih proizvoda

-Način plaćanja

Spremnost na izdavanja garancija na rokove isporuke i garancija na kvalitet izvršenja

 1. Dokumentacija

Dokumentacija koju kompanije moraju dostaviti uz ponudu:

 • Naziv i tačnu adresu ponuđača
 • ID broj
 • PDV broj
 • Sudsko rješenje o registraciji firme
 • Potvrda o solventnosti
 • Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima
 • Garancija na kvalitet i kvantitet robe
 • Garancija na isporuku u dogovorenom vremenskom intervalu
 • Referentna lista – rad sa NVO

Ponuda sa naznačenom cijenom treba sadržavati i uslove plaćanja kao i spremnost davanja garancije na kvalitet obavljenih poslova!

Ponuđači mogu ponuditi zasebne ponude odvojene po LOT-ovima ili jedinstvenu ponudu za oba LOT-a.

Pismene ponude na Javni poziv podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko napisanim informacijama:

Naziv kompanije, adresa i broj telefona, sa naznakom: PONUDA ZA “HOMECARE HELP FOR ELDERLY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA “ NE OTVARAJ“

(HIGIJENA i /ili PREHRAMBENI PAKETI)

Javni poziv traje od 29.06.2021. do 09.07.2021 god. do 12:00 sati.

Punude dostavljati poštom ili lično na adresu: Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worldwide« Engleska, Sarajevo Jukićeva br. 75, 71000 Sarajevo.

© Copyrights 2022 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA