Friday October 21, 2022

JAVNI POZIV 

Predstavništvo humanitarne organizacije »Islamic Relief Worlwide« Engleska, Sarajevo raspisuje Javni poziv svim zainteresovanim pravnim licima za dostavu ponuda za nabavku prehrambenih i higijenskih artkala. 

Predmet javnog nadmetanja: 

LOT1 

NABAVKA PREHRAMBENIH ARTIKALA

Prehrambeni artikli navedeni u tabeli ispod, a koji predstavljaju sadržaj jednog paketa. 

Ukupan broj paketa – 2000 

R.br. SPECIFIKACIJA ARTIKLA JED.MJERE KOLIČINA
1 BRAŠNO TIP 500 5kg 1 kom
2 RIŽA 1kg 1 kom
3 SUNCOKRETOVO ULJE litar 1 kom
4 GRAH  BIJELI gram 500 gr
5 MAKARONI 400 gr 400 gram 2 kom
6 PALENTA 800 gr 1 kom
7 PILECI RAGU U KONZERVI (halal) 200 gr 1 kom
8 KOKOŠIJA SUPA NOODLE 10X (70×10) gr 1 kom
9 MLIJEKO U PRAHU 500 gr 1 kom
10 PRAŠAK ZA PECIVO 65 gr 5 kom
11 KVASAC SUHI 125 gr 5 kom

Ponuđači su obavezni dostaviti uzorke svih prizvoda koje nude u svojim ponudama!

(uzorci se ne vraćaju)

Prilikom odabira najpovoljnijeg ponuđača prednost će imati ponude sa artiklima proizvedenim u BiH.

Sadržaj ponude 

 • Ponuda mora biti koncipirana na bazi 2000 paketa ( dobavljač je dužan zapakovati artikle u kartonske pakete)
 • Ponuda mora sadržavati artikle prema navedenoj listi
 • Cijena mora biti izražena za svaki pojedinačni proizvod sa uračunatim PDV-om
 • Cijena prijevoza paketaDestinacija za isporuku je Stolac

Paketi će biti isporučivani kvartalno  po 300 komada

Vrijeme dostave: kvartalno u narednih 20 mjeseci

LOT 2 

NABAVKA HIGIJENSKIH ARTIKALA

Higijenski artikli  navedeni u tabeli ispod, a koji predstavljaju sadržaj jednog paketa. 

Ukupan broj paketa je 2000

R/Br Naziv Jed. mjere količina
1. Pasta za zube ml 75
2. Šampon za kosu litar 0,4
3. Deterdžent za veš kg 1
4. Tečni sapun za ruke ml 250
5. Deterdžent za ručno pranje suđa ml 450

Destinacije za isporuku je Stolac. 

Higijenski artikli će biti isporučivani kvartalno po 300 paketa

Vrijeme dostave : kvartalno u narednih od 20 mjeseci

KRITERIJI

Svi navedeni artikli moraju ispunjavati standarde kvaliteta 

– Svaki pojedinačni artikl mora imati utisnut rok trajanja i da isti nije na isteku najmanje tri mjeseca 

– Svaki pojedinačni paket mora biti upakovan u kartonske kutije sa logom IR WW, a koje mogu podnijeti težinu upakovanih artikala. 

– Svaki pojedinačni paket mora sadržavati sve navedene proizvode tj. sadržaj svih paketa  mora biti identičan. 

– Ponuđač je u obavezi da obezbijedi prijevoz na navedene destinacije 

-Prednost u odabiru će imati ponude sa artiklima proizvedenim u BiH 

Pored svega navedenog prilikom odabira najpovoljnijeg ponuđača uzimaće se u obzir sljedeće: 

-Cijena u odnosu na kvalitet 

-Kvalitet proizvoda 

-Rokovi isporuke (Od potpisa ugovora do prve isporuke) 

-Zastupljenost domaćih proizvoda 

-Način plaćanja 

Spremnost na izdavanja garancija na rokove isporuke i garancija na kvalitet izvršenja 

Dokumentacija 

Dokumentacija koju kompanije moraju dostaviti uz ponudu: 

 • Naziv i tačnu adresu ponuđača 
 • ID broj 
 • PDV broj 
 • Sudsko rješenje o registraciji firme 
 • Potvrda o solventnosti 
 • Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima 
 • Garancija na kvalitet i kvantitet robe 
 • Garancija na isporuku u dogovorenom vremenskom interval 
 • Garancija na nepromjenjivost cijena 
 • Referentna lista – rad sa NVO
  •Kopije tražene dokumentacije moraju biti ovjerene i ne starije od tri mjeseca.
  U cilju eventualnih razjašnjenja ili nejasnoća iz ponude, ponuđači se mogu pozvati da u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja konačne odluke o izboru dobavljača, daju dodatne informacije u vezi ponude.
  Eventualna pojašnjenja vezano za tender mogu se dobiti na pismeni upit poslan na :
  procurement.irbih@islamic-relief.ba , najkasnije do 28.10.2022. godine.

Ponuda sa naznačenom cijenom treba sadržavati i uslove plaćanja kao i spremnost davanja garancije na kvalitet obavljenih poslova!

Ponuđači mogu ponuditi zasebne ponude odvojene po LOT-ovima ili jedinstvenu ponudu za oba LOT-a.

Pismene ponude na Javni poziv podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko napisanim informacijama:

Naziv kompanije, adresa i broj telefona, sa naznakom:

PONUDA ZA “HOMECARE HELP FOR ELDERLY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA “ NE OTVARAJ“ 

(HIGIJENA i /ili PREHRAMBENI PAKETI) 

Javni poziv traje od 21.10.2022. do 31.10.2022 god. do 12:00 sati. 

Punude dostavljati poštom ili lično na adresu: Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worldwide« Engleska, Sarajevo Jukićeva br. 75, 71000 Sarajevo.

© Copyrights 2022 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA