�etvrtak Maj 30, 2024

JAVNI POZIV

Svim zainteresovanim pravnim licima za dostavu ponuda za nabavku prehrambenih i higijenskih artikala

Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worlwide« Engleska, Sarajevo raspisuje Javni poziv svim zainteresovanim pravnim licima za dostavu ponuda za nabavku prehrambenih i higijenskih artikala.

Predmet javnog nadmetanja:

LOT1

Prehrambeni artikli navedeni u tabeli ispod predstavljaju sadržaj jednog prehrambenog paketa.

Ukupan broj paketa – 10 000 komada

R.br. Specifikacija artikla Jed.mjere Količina
1 Brašno 5 kg kom 2
2 Riža 800 gr kom 1
3 Suncokretovo ulje 1L kom 2
4 Grah bijeli 400 gr kom 1
5 Makaroni 400 gr kom 2
6 Kukuruz u konzervi 425 gr kom 1
7 Pileći ragu u konzervi  200 gr (halal) kom 1
8 Šećer 1 kg kom 1
9 Instant supa 60 gr (povrtna 2x, kokošija 2x, tarhana 1x) kom 5
10 Riba  tuna  u konzervi- komadi 150 gr kom 2
11 Mlijeko u prahu  200 gr kom 1
12 Kvasac suhi  35gr kom 5
13 Prašak za pecivo 13 gr kom 6
14 Mješavina začina sa povrćem 250 gr kom 1

Ponuđači su obavezni dostaviti uzorke svih prizvoda koje nude u svojim ponudama!

(uzorci se ne vraćaju)

Prilikom odabira najpovoljnijeg ponuđača prednost će imati ponude sa artiklima proizvedenim u BiH.

Sadržaj ponude

 • Ponuda mora biti koncipirana na bazi 10 000 paketa ( dobavljač je dužan zapakovati artikle u kartonske pakete)
 • Ponuda mora sadržavati artikle prema navedenoj listi
 • Cijena mora biti izražena za svaki pojedinačni proizvod sa uračunatim PDV-om
 • Cijena prijevoza paketa

Destinacije za isporuku su :

 1. Livno
 2. Doboj
 3. Teslić
 4. Bos. Šamac
 5. Modriča
 6. Derventa
 7. Bos. Brod
 8. Bos. Kobaš
 9. Prnjavor
 10. Kotor Varoš
 11. Mrkonjić Grad
 12. Banja Luka
 13. Bos. Gradiška
 14. Bos. Dubica
 15. Bos. Kostajnica
 16. Bos. Novi
 17. Prijedor
 18. Kozarac
 19. Srebrenica
 20. Bratunac

Paketi će biti isporučivani sukcesivno svaka 3 mjeseca po 500 komada, na po jedno istovarno mjesto u navedenim gradovima.

Period implementacije aktivnosti isporuke paketa je 20 mjeseci.

LOT 2

Higijenski artikli navedeni u tabeli ispod predstavljaju sadržaj jednog higijenskog paketa.

Ukupan broj paketa je 10 000 komada

R/Br Naziv Jed. mjere količina
1. Četkica za zube kom 1
2. Pasta za zube 75 ml kom 1
3. Šampon za kosu 500 ml kom 1
4. Deterdžent za veš 1 kg kom 1
5. Tečni sapun za ruke 250 ml kom 1
6 Higijenski štapići za uši, 1 pakovanje (100 komada) kom 1
7. Deterdžent za pranje suđa 450 ml kom 1

Destinacije za isporuku su :

 1. Livno
 2. Doboj
 3. Teslić
 4. Bos. Šamac
 5. Modriča
 6. Derventa
 7. Bos. Brod
 8. Bos. Kobaš
 9. Prnjavor
 10. Kotor Varoš
 11. Mrkonjić Grad
 12. Banja Luka
 13. Bos. Gradiška
 14. Bos. Dubica
 15. Bos. Kostajnica
 16. Bos. Novi
 17. Prijedor
 18. Kozarac
 19. Srebrenica
 20. Bratunac

Paketi će biti isporučivani sukcesivno svaka 3 mjeseca po 500 komada, na po jedno istovarno mjesto u navedenim gradovima.

Period implementacije aktivnosti isporuke paketa je 20 mjeseci.

Kriteriji

– Svi navedeni artikli moraju ispunjavati standarde kvaliteta.

– Svaki pojedinačni artikl mora imati utisnut rok trajanja i da isti nije na isteku najmanje tri mjeseca.

– Svaki pojedinačni paket mora biti upakovan u kartonske kutije sa logom IR WW, a koje mogu podnijeti težinu upakovanih artikala.

– Svaki pojedinačni paket mora sadržavati sve navedene proizvode tj. sadržaj svih paketa mora biti identičan.

– Ponuđač je u obavezi da obezbijedi prijevoz na navedene destinacije.

-Prednost u odabiru će imati ponude sa artiklima proizvedenim u BiH.

Pored svega navedenog prilikom odabira najpovoljnijeg ponuđača uzimaće se u obzir sljedeće:

-Cijena u odnosu na kvalitet.

-Rokovi isporuke (od potpisa ugovora do prve isporuke).

-Zastupljenost domaćih proizvoda.

-Način plaćanja.

Spremnost na izdavanja garancija na rokove isporuke i garancija na kvalitet izvršenja.

 DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koju kompanije moraju dostaviti uz ponudu:

 • Naziv i tačnu adresu ponuđača
 • ID broj
 • PDV broj
 • Sudsko rješenje o registraciji firme
 • Potvrda o solventnosti
 • Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima
 • Garancija na kvalitet i kvantitet robe
 • Garancija na isporuku u dogovorenom vremenskom intervalu;
 • Referentna lista – Rad sa Islamic Relief-om i drugim NVO

Napomena: nepotpune ponude kao i ponude pristigle nakon navedenog roka se neće uzeti u razmatranje!

Kopije tražene dokumentacije moraju biti ovjerene i ne starije od tri mjeseca.

U cilju eventualnih razjašnjenja ili nejasnoća iz ponude, ponuđači se mogu pozvati da u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja konačne odluke o izboru dobavljača, daju dodatne informacije u vezi ponude.

Eventualna pojašnjenja vezano za tender mogu se dobiti na pismeni upit poslan na email:

procurement.irbih@islamic-relief

Ponuđači mogu ponuditi zasebne ponude odvojene po LOT-ovima ili jedinstvenu ponudu za oba LOT-a.

Pismene ponude na Javni poziv podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko napisanim informacijama:

Naziv kompanije, adresa i broj telefona, sa naznakom: PONUDA ZA “SAFE FUTURES“  – NE OTVARAJ

(HIGIJENA i /ili PREHRAMBENI PAKETI)

Javni poziv traje od 30.05.2024. do 10.06. 2024 god. do 12:00 sati.

Punude dostavljati poštom ili lično na adresu: Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worldwide« Engleska, Sarajevo Jukićeva br. 75, 71000 Sarajevo.

© Copyrights 2024 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA