Wednesday June 16, 2021

Islamic Relief Worldwide je međunarodna dobrotvorna organizacija za pomoć i razvoj, koja ima za cilj ublažavanje patnji najsiromašnijih ljudi širom svijeta. Neovisna je nevladina organizacija (NVO) osnovana u Velikoj Britaniji 1984.  Kao odgovor na katastrofe i hitne situacije, Islamic Relief promoviše održivi ekonomski i socijalni razvoj radeći zajedno s lokalnim zajednicama bez obzira na rasu, vjeru ili spol.

Predstavništvo strane humanitarne organizacije “Islamic Relief Worlwide” Engleska,Sarajevo;

Poziva sve zainteresovane kompanije za dostavu ponuda za:

NABAVKU SUŠARA ZA VOĆE, POVRĆE I LJEKOVITO BILJE, KAPACITETA 200 KILOGRAMA, SA USLUGOM TRANSPORTA I MONTAŽE

Predmet nadmetanja

Nabavka, transport i montaža 30 sušilica, kapaciteta 200 kilograma, karakteristika navedenih ispod (ili sličnih):

 • Priključni napon 380V
 • Odgovarajući priključni utikač i kabal dužine 5 metara
 • Energent – električna energija
 • Razvodni ormar sa elektronikom za upravljanje
 • Ukupni kapacitet 200 kilograma
 • Oslonac na 4 podesive stope
 • Materijal koji se koristi za izradu konstrukcije – inox AISI 304
 • Materijal koji se koristi za obloge – termopanel
 • Materijal za izradu lijesa – perforirani lim (otvor rupa 5 mm ) AISI 304

 

Dokumentacija koju kompanije trebaju dostaviti uz ponudu:

SADRŽAJ PONUDE:

KOMPANIJE TREBAJU UZ PONUDU DOSTAVITI I SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

– ID BROJ

– PDV BROJ

– SUDSKO RJEŠENJE O REGISTRACIJI KOMPANIJE

– POTVRDA O SOLVENTNOSTI

– POTVRDA O IZMIRENIM DIREKTNIM I INDIREKTNIM POREZIMA (ne starija od 90 dana)

– REFERNTNA LISTA SA NAZIVOM KOMPANIJA ILI ORGANIZACIJA SA KOJIMA SU IMALI USPIJEŠNU SARADNJU U SMISLU OBIMA I VRSTE POSLOVA

-RAD SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I ISLAMIC RELIEF-OM

Napomena: Dostavljeni dokumenti moraju biti orginalni ili kopije koje su ovjerene!

KRITERIJ ZA OCJENU I ODABIR PONUDE:

 • cijena nabavke, transporta i montaže
 • kvalitet opreme
 • kompletnost dokumentacije

Pravo učešća imaju pravne osobe registrovane za obavljanje prometa navedenom robom. Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzeti u razmatranje.

Najbolji ponuđači će biti pozvani na intervju, a svi učesnici obavješteni najkasnije tri dana nakon finalnog odabira.

PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Zatvorene i zapečaćene ponude sa naznačenom adresom ponuđača dostaviti poštom ili lično na:

Predstavništvo strane humanitarne organizacije „Islamic Relief Worlwide” Engleska, Sarajevo,

Adresa:  Jukićeva 75,  71000 Sarajevo

Sa naznakom: NE OTVARAJ – Ponuda za „ SUŠARE”

Tender se raspisuje u trajanju od 16.06.2021. godine do 02.07.2021. godine do 12:00 časova!

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na slijedeći email: procurement.irbih@islamic-relief.ba

Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzeti u razmatranje. Najbolji ponuđači će biti pozvani na intervju, a svi učesnici obavješteni najkasnije 3 dana nakon finalnog  odabira. 

© Copyrights 2022 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA