JAVNI POZIV

SVIM ZAINTERESOVANIM PRAVNIM LICIMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU PREHRAMBENIH RAMAZANSKIH PAKETA

Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worlwide« Engleska, Sarajevo raspisuje javni poziv svim zainteresovanim pravnim licima za dostavu ponuda za nabavku prehrambenih ramazanskih paketa.

 

 

1.     Predmet ponude

Sadržaj paketa treba da se sastoji iz slijedećih artikala:

– Pšenično brašno tip 500  KLAS  pakovanje od  5 kg   2 kom

– Riža I klasa SETI     1 kg                2 kom

– Jestivo ulje suncokret  BIMAL    2 litra

– Grah bijeli sitni     I klasa  SETI     1 kg

– Tjestenina  COLY 400 gr              2 kom

– Palenta SETI  2 kg

– Goveđi gulaš »Ovako« 200 gr. 4 kom

– Šećer sitni bijeli 2 kg

– Hurme/datule 200 gr   2 kom

– Paradajz sos 500 gr. 1 kom

– Kartonska kutija sa logom Islamic Reliefa    1 kom

– Brašno se neće pakovati u paket, tj. biće isporučeno na paleti!

 

 

2. Sadržaj ponude

– ponuda mora biti koncipirana na bazi 2500 paketa (varijacija u broju paketa je moguća od: ±15%,tako da će tačan broj paketa biti naknadno utvrđen ugovorom u skladu sa mogućnostima budžeta)

– ponuda treba sadržavati artikle prema navedenoj listi

– cijena mora biti izražena za svaki pojedinačni proizvod sa uračunatim PDV-om

– cjena usluge pakovanja po 1 paketu

– cjena prevoza paketa po pređenom 1 km

Sa izuzetkom za područje Kantona Sarajevo i Tuzlanskog Kantona gdje je predviđena isporuka pojedinačnih paketa na adresu korisnika.

Dostaviti cijenu isporuke po paketa za navedene kantone.

3. Kriteriji

– svi navedeni artikli moraju ispunjavati standarde kvaliteta

– svaki pojedinačni artikl mora imati utisnut rok trajanja koji nije na isteku najmanje tri mjeseca

– svaki pojedinačni paket mora biti upakovan u kvalitetne kartonske kutije, sa IR WW logom, koje mogu podnijeti težinu upakovanih artikala

– svaki pojedinačni paket mora sadržavati sve gore navedene proizvode tj. ne smiju se razlikovati

– ponuđač je u obavezi da obezbijedi prevoz na sve ugovorom određene destinacije

 

4.  Dokumentacija

Dokumentacija koju kompanije moraju dostaviti uz ponudu:

• Naziv i tačnu adresu ponuđača

• ID broj

• PDV broj

• Sudsko riješenje o registraciji firme

• Potvrda o solventnosti

• Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima( ne starija od 90 dana)

• Referentna lista/rad sa NGO

 

Ponuda sa naznačenom cijenom treba sadržavati i uslove plaćanja kao i spremnost davanja garancije na kvalitet obavljenih poslova

Ponuđač može ponuditi i zamjenske domaće artikle drugih proizvođača ali isključivo na zasebnoj ponudi!

Pismene ponude na javni oglas podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko naznačenim: imenom kompanije, adresom i brojem telefona / naznakom  za Ramazanski paketi “ NE OTVARAJ“

Javni poziv traje  od 10.04.2020. do 17.04.2020 god. do 14:00 sati.

Punude dostavljati poštom ili lično na adresu: Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worldwide« Engleska, Sarajevo Jukićeva br. 75, 71000 Sarajevo.

© Copyrights 2019 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.