Wednesday March 17, 2021

JAVNI POZIV

SVIM ZAINTERESOVANIM PRAVNIM LICIMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU PREHRAMBENIH RAMAZANSKIH PAKETA

Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worlwide« Engleska, Sarajevo raspisuje Javni poziv svim zainteresovanim pravnim licima za dostavu ponuda za nabavku prehrambenih paketa.

Predmet javnog nadmetanja:

LOT1

Prehrambeni artikli navedeni ispod, a koji predstavljaju sadržaj jednog paketa.

Ukupan broj paketa je:  cca 3950 paketa. ± 15%

Ponuđači su obavezni dostaviti uzorke svih prizvoda koje nude u svojim ponudama!

(uzorci se ne vraćaju)

Prilikom odabira najpovoljnijeg ponuđača prednost će imati ponude sa artiklima proizvedenim u BiH.

LOT 2
VAUČERI
• Ponuda za mogućnost realizacije kupovine poklon vaučerima  za 300 (tri stotine) osoba u iznosu koštanja jednog paketa hrane
iz prethodne ponude. Korisnik poklon vaučera će za odobreni iznos moći kupiti prehrambene artikle iz ponude po vlastitom
izboru.
Poklon Vaučeri će biti realizovani na području Kantona Sarajevo.

LOT 3
Od ukupnog predviđenog broja paketa za isporuku (3950),   1411 paketa je neophodno isporučiti na pojedinačne adrese u  BiH, po principu brze pošte ili kućne dostave!
-Navesti cijenu isporuke paketa hrane na kućnu adresu u BiH i  zbirno za isporuku na 1411 lokacija.
-Navesti vrijeme za koje se isporuke mogu izvršiti!
•Za uslugu dostave 1411 paketa po principu kućne dostave moguće je dati odvojenu ponudu!
Napomena: Ponuđači mogu dostaviti ponude odvojeno po svakom LOT-u kao i integralno za LOT1, LOT2 i LOT3.
Prednost će imati kompanije koje nude kompletniju uslugu!

2. Sadržaj ponude
Ponuda mora biti koncipirana na bazi 3950 paketa (varijacija u broju paketa je moguća od: ±15%, tačan broj paketa biće naknadno utvrđen ugovorom u skladu sa mogućnostima budžeta)
– Ponuda mora sadržavati artikle prema navedenoj listi
– cijena mora biti izražena za svaki pojedinačni proizvod sa uračunatim PDV-om
– cijena usluge pakovanja po 1 paketu
– cijena prijevoza paketa po pređenom 1 km
Neke od destinacija za isporuku će biti: Bugojno, Doboj, Sarajevo, Tuzla, Banja Luka, Sanski Most, Bratunac, Srebrenica i Zvornik.
*Ponuda sa naznačenom cijenom treba sadržavati i uslove plaćanja kao i spremnost davanja garancije na kvalitet obavljenih
poslova

3. Kriteriji
– Svi navedeni artikli moraju ispunjavati standarde kvaliteta
– Svaki pojedinačni artikl mora imati utisnut rok trajanja i da isti nije
na isteku najmanje tri mjeseca
– Svaki pojedinačni paket mora biti upakovan u kvalitetne kartonske  kutije sa logom IR WW, a koje mogu podnijeti težinu upakovanih artikala
– Svaki pojedinačni paket mora sadržavati sve navedene proizvode tj. sadržaj svih paketa mora biti isti
– Ponuđač je u obavezi da obezbijedi prijevoz na sve ugovorom određene destinacije
-Prednost u odabiru će imati ponude sa artiklima proizvedenim u BiH
Pored svega navedenog prilikom odabira najpovoljnijeg ponuđača uzimaće se u obzir sljedeće:
-Cijena
-Vrijeme realizacije pakovanja i transporta
-Kvalitet proizvoda

4. Dokumentacija

Dokumentacija koju kompanije moraju dostaviti uz ponudu:
1. Naziv i tačnu adresu ponuđača
2. ID broj
3. PDV broj
4. Sudsko rješenje o registraciji firme
5. Potvrda o solventnosti
6. Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima
7. Garancija na kvalitet i kvantitet robe
8. Garancija na isporuku u dogovorenom vremenskom intervalu
9. Referentna lista – rad sa Islamic Relief-om i drugim NVO
10. Spisak poslovnica po mjestima
Pismene ponude na Javni poziv podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko napisanim informacijama: naziv kompanije, adresa i broj
telefona, sa naznakom: Za ramazanske pakete “ NE OTVARAJ“

Javni poziv traje od 17.03.2021. do 26.03.2021 god. do 12:00 sati.
Punude dostavljati poštom ili lično na adresu:
Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worldwide« Engleska, Sarajevo
Jukićeva br. 75, 71000 Sarajevo.
Sve upite vezano za Javni poziv možete uputiti na emal: procurement.irbih@islamic-relief.ba

© Copyrights 2022 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA