Thursday April 14, 2022

Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worldwide« Engleska, Sarajevo raspisuje Javni poziv svim zainteresovanim pravnim licima za dostavu ponuda za nabavku sjemena, rasadnog materijala, pomoćne opreme  i poljoprivrednih mašina za plasteničku proizvodnju.

Javni poziv je podjeljen na dva (2) LOT-a.

LOT 1- Nabavka sjemena, rasadnog materijala i opreme za plasteničku proizvodnju

LOT2 – Nabavka poljoprivrednih mašina-samohodne kopačice (freze):

LOT1-Nabavka sjemena, rasadnog materijala i opreme za plasteničku proizvodnju

Mreža za zasjen (7,2x 8 m) sa postotkom sjene 30-40%    – 27 KOM

Mreža za zasjen (7,2x 16 m) sa postotkom sjene 30-40%  – 45 KOM

Mreža za zasjen (7,2x 25 m) sa postotkom sjene 30-40%  – 89 KOM

NPK 7:20:30- 25 kg  –  161 KOM
Peletirano đubrivo 25 kg  -161 KOM
Pocinčana žica 2,8 mm , 10 kg  – 161 KOM
Kanap za vezanje poljoprivrednih kultura – 2 kg – 161 KOM
Vodotopivo đubrivo:
Kristalon 1 – 2 kg  – 161 KOM
Kristalon 2 – 2 kg- 161 KOM
Kristalon 3 – 3 kg – 161 KOM
Kalcij – 3 kg   – 161 KOM
Mulch folija za papriku i paradajz 3,3 kg- 70 metara (35 m za papriku, 35 za paradajz)  – 161 KOM
Supstrat za sadnju 70 l -161 KOM
Leđna prskalica 16-20 l –  161-KOM
Insekticid zemljišni –radar 0,5 kg  – 161 KOM
Redomil 250 grama – 161 KOM
Insekticid Actara 30 grama – 161 KOM
Mikrobiološko đubrivo SLAVOL 2 litra  -161 KOM
Presadnice povrća (sadnja proljeće 2022 g)
Sadnica paradajz     28 800  komada
Sadnica paprika-     28 800 komada
Sadnica krastavac-  9465 komada
Jesenja sjetva/sadnja
Špinat(mariska) 0.5 kg-  80.5 kg
Luk sadni- 322 kg
Vaga digitalna  – 161 KOM

Sadnice jagode – 31150 KOM

Sadnica ribizle – 1350 KOM

LOT2 – Nabavka poljoprivrednih mašina-samohodne kopačice (freze)-25 KOM

Tehničke karakteristike:

Radna širina 850-1000mm sa mogućnošću podešavanja

Motor 4-taktni, benzin

Snaga motora 4-5,2 kW

Zapremina rezervoara minimalno 3,6 litara

Kapacitet ulja minimalno 0,6 litara

Dubina okopavanja 150-350mm

Oprema:

Gumeni točkovi frezači I podesivi plug sa priključcima

Brzina: 2 prednje i 1 nazad (rikverc)

Sadržaj ponuda za LOT1 i LOT2

OPŠTI USLOVI

– Svi navedeni artikli moraju ispunjavati standarde kvaliteta

– Sadnice trebaju biti certificirane

Ponuđač je u obavezi da obezbijedi prijevoz do dogovorene destinacije

Ponuda mora biti koncipirana na bazi artikala navedenim u opisu.
Cijena mora biti izražena za svaki pojedinačni proizvod sa uračunatim PDV-om.

Kriterij za odabir najbolje ponude:
1. Cijena
2.Rok isporuke
3. Način plaćanja
4. Garancije na kvalitet proizvoda, rokove isporuke i kvalitet izvršenja

DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koju kompanije moraju dostaviti uz ponudu:
•Naziv i tačnu adresu ponuđača
•ID broj
•PDV broj
•Sudsko rješenje o registraciji firme
•Potvrda o solventnosti
•Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima
•Garancija na kvalitet i kvantitet robe
•Garancija na isporuku u dogovorenom vremenskom intervalu;
•Referentna lista
•Napomena: nepotpune i ponude pristigle nakon navedenog roka se neće uzeti u razmatranje!
•Kopije tražene dokumentacije moraju biti ovjerene i ne starije od tri mjeseca.
•U cilju eventualnih razjašnjenja ili nejasnoća iz ponude, ponuđači se mogu pozvati da u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja konačne odluke o izboru dobavljača, daju dodatne informacije u vezi ponude.
Eventualna pojašnjenja vezano za tender mogu se dobiti na pismeni upit poslan na :
procurement.irbih@islamic-relief.ba , najkasnije do 20.04.2022. godine.

Ponuda sa naznačenom cijenom treba sadržavati i uslove plaćanja kao i spremnost davanja garancije na kvalitet obavljenih poslova!

Ponuđači mogu ponuditi zasebne ponude odvojene po LOT-ovima ili jedinstvenu ponudu za oba LOT-a.

Pismene ponude na Javni poziv podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko napisanim informacijama:

Naziv kompanije, adresa i broj telefona, sa naznakom:

 

PONUDA ZA “Nabavka sjemena, rasadnog materijala i opreme za plasteničku proizvodnju” ( navesti za koji LOT se odnosi ponuda)

Javni poziv traje od 14.04.2022. do 25.04.2022 god. do 12:00 sati.

Punude dostavljati poštom ili lično na adresu:

Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worldwide« Engleska, Sarajevo,

Jukićeva br. 75, 71000 Sarajevo

© Copyrights 2022 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA