Srijeda Februar 1, 2023

Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worldwide« Engleska, Sarajevo raspisuje Javni poziv svim zainteresovanim pravnim licima za dostavu ponuda za nabavku odjevnih predmeta i higijenskih paketa za potrebe 964 osoba (muških 750; ženskih 115 i djece 99) smještenih u migrantskim  kampovima u Bosni i Hercegovini.

Detaljnu specifikaciju traženih  artikala koji su predmet ovog Javnog poziva zainteresovane kompanije mogu pronaći OVDJE. 

Javni poziv je podijeljen na dva(2) LOT-a.

LOT1 -Nabavka odjevnih artikala

LOT2- Nabavka artikala za ličnu higijenu

Sadržaj ponuda za LOT1 i LOT2

 • Ponuda mora biti koncipirana na bazi 964 paketa
 • Ponuda mora sadržavati artikle prema navedenoj listi
 • Cijena mora biti izražena za svaki pojedinačni proizvod sa uračunatim PDV-om

Radi neophodnog uvida u kvalitet robe ponuđači su dužni dostaviti po jedan uzorak svih ponuđenih artikala.

 

OPŠTI USLOVI

– Svi navedeni artikli moraju ispunjavati standarde kvaliteta

– Svaki pojedinačni paket mora biti upakovan u kartonske kutije sa logom IRW, a koje mogu podnijeti težinu upakovanih artikala.

– Svaki pojedinačni paket/komplet mora sadržavati sve navedene proizvode tj. sadržaj svih paketa/kompleta  mora biti identičan.

– Ponuđač je u obavezi da obezbijedi prijevoz do dogovorene destinacije.

  Kriterij za odabir najbolje ponude:

 1. Rok isporuke
 2. Cijena u odnosu na kvalitet
 3. Način plaćanja
 4. Spremnost na izdavanja garancija na rokove isporuke i garancija na kvalitet izvršenja

DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koju kompanije moraju dostaviti uz ponudu:

 • Naziv i tačnu adresu ponuđača
 • ID broj
 • PDV broj
 • Sudsko rješenje o registraciji firme
 • Potvrda o solventnosti
 • Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima
 • Pisana garancija na kvalitet i kvantitet robe
 • Garancija na isporuku u dogovorenom vremenskom intervalu;
 • Referentna lista – Rad sa Islamic Relief-om i drugim NVO
 • Napomena: nepotpune ponude pristigle nakon navedenog roka se neće uzeti u razmatranje.
 • Kopije tražene dokumentacije moraju biti ovjerene i ne starije od tri mjeseca. (Moguće je iste dostaviti naknadno ali ne kasnije od 7 dana od odabira najpovoljnijeg dobavljača)
 • U cilju eventualnih pojašnjenja nejasnoća, ponuđači se mogu pozvati da u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja konačne odluke o izboru dobavljača, daju dodatne informacije u vezi ponude.
  Eventualna pojašnjenja vezano za tender mogu se dobiti na pismeni upit poslan na :
  [email protected]
  najkasnije do 05.02.2023. godine.

Ponuda sa naznačenom cijenom treba sadržavati i uslove plaćanja kao i spremnost davanja garancije na kvalitet obavljenih poslova!

Ponuđači mogu ponuditi zasebne ponude odvojene po LOT-ovima ili jedinstvenu ponudu za oba LOT-a.

Pismene ponude na Javni poziv podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko napisanim informacijama:

Naziv kompanije, adresa i broj telefona, sa naznakom:

 

PONUDA ZA “POMOĆ ZA MIGRANTE U BIH 2023”  ( navesti na koji LOT se odnosi ponuda)

Javni poziv traje od 01.02.2023. do 08.02.2023 god. do 12:00 sati.

Punude dostavljati poštom ili lično na adresu:

Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worldwide« Engleska, Sarajevo,

Jukićeva br. 75, 71000 Sarajevo

Islamic Relief Worldwide u Bosni i Hercegovini zadržava pravo da u slučaju nepredviđenih okolnosti poništi Javni poziv i predmetnu nabavku. 

© Copyrights 2023 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.

POMOZI SADA