JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE I ODABIR PONUDA ZA NABAVKU KURBANA – 2020

I. Predmet nadmetanja
1. Nabavka 150 grla krupne stoke-goveda, starosne dobi od 2 do 7 godina.
NAPOMENA: Sva goveda treba da ispunjavaju uslove koji su propisani islamskim propisima za kurban, te svako ponuđeno grlo mora biti obilježeno „ušnom markicom“ sa pratećom dokumnetacijom: pasošem životinje, C – obrazcem i Svjedodžbom o zdravstvenom stanju životinje;
2. Usluga klanja goveda, rashlađivanja mesa, rezanja mesa na komade 3-4 kg, te pakovanja mesa u pvc vrećice sa logom Islamic Reliefa.
Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana na području BiH za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog poziva.
KOMPANIJE MOGU ISKAZATI PONUDE ZA OBJE TAČKE ZAJEDNO, ILI POJEDINAČNO.
II. Sadržaj ponude:
KOMPANIJE TREBAJU DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:
– ID BROJ
– PDV BROJ
– SUDSKO RJEŠENJE O REGISTRACIJI KOMPANIJE
– POTVRDA O SOLVENTNOSTI
– POTVRDA O IZMIRENIM DIREKTNIM I INDIREKTNIM POREZIMA (ne starija od 90 dana)
– REFERNTNA LISTA SA NAZIVOM KOMPANIJA ILI ORGANIZACIJA SA KOJIMA SU IMALI USPIJEŠNU SARADNJU U SMISLU OBIMA I VRSTE POSLOVA
Napomena: Dostavljeni dokumenti moraju biti orginalni ili kopije koje su ovjerene!

PONUDU SA SLIJEDEĆIM OPISIMA:
S obzirom na raspoložive kapacitete ponuđača u smislu starosti goveda, cijene moraju biti ponuđene po 1 kg „žive vage” govečeta izražena u KM sa PDV-om i razvrstane po starosnoj dobi za:
a. Goveda starosti od 24 do 36 mjeseci

b. Goveda starosti od 37 do 48 mjeseci

c. Goveda starost od 49 do 60 mjeseci

d. Goveda starosti od 61 do 84 mjeseci

e. Otkupnu cijenu kože po 1kg za 150 goveda

Svako ponuđeno grlo stoke treba biti minimalne težine 400 kg, a maksimalne 500 kg,tako da prosiječna težina grla stoke bude cca 450 kg.
Ponuđene cijene podrazumjevaju i transport do destinacije koja će biti naknadno utvrđena. Minimalan broj ponuđenih goveda je 80, tako da ponude sa manjim brojem neće biti razmatrane.
IV. KRITERIJ ZA OCJENU I ODABIR PONUDE
– kompletnost dokumentacije
– cijena nabavke po 1 kg tzv. „žive vage”
– garancija na kvalitetno izvršen posao
– obezbjeđenje bankovne garancije za izvršenje posla i kvalitet
PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA
Zatvorene i zapečaćene ponude sa naznačenom adresom ponuđača dostaviti poštom ili lično na:
Predstavništvo strane humanitarne organizacije „Islamic Relief Worlwide” Engleska, Sarajevo, Jukićeva 75, 71000 Sarajevo sa naznakom: NE OTVARAJ – Ponuda za nadmetanje „NABAVKA KURBANA 2020″
Tender se raspisuje u trajanju od 07.07.2020. godine do 13.07.2020. godine (5 radnih dana) do 14:00 časova
Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzeti u razmatranje. Najbolji ponuđači će biti pozvani na intervju, a svi učesnici obavješteni najkasnije 3 dana nakon finalnog odabira. Tačan broj grla stoke će biti definisan Ugovorom i usklađen sa raspoloživim sredstvima!

JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE I ODABIR PONUDA ZA NABAVKU KURBANA – 2020

I. Predmet nadmetanja
1.  Nabavka sitne stoke – 1000 ovaca
NAPOMENA: Sve ovce/sitna stoka treba da ispunjavaju uslove koji su propisani islamskim propisima za kurban. Svaka ovca mora biti obilježena „ušnom markicom“ sa pratećom dokumentacijom: pasošem životinje, C – obrazcem i svjedodžbom o zdravstvenom stanju životinje, te da su na njima sprovedene zakonom propisanje mjere.
2. Usluga klanja sitne stoke/ovaca, rashlađivanja mesa, rezanja mesa na komade 3-4 kg, te pakovanja mesa u pvc vrećice sa logom Islamic Relief-a.
Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana na području BiH za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog poziva.
KOMPANIJE MOGU ISKAZATI PONUDE ZA OBJE TAČKE ZAJEDNO, ILI POJEDINAČNO.
II. Sadržaj ponude:
KOMPANIJE TREBAJU DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:
– ID BROJ
– PDV BROJ
– SUDSKO RJEŠENJE O REGISTRACIJI KOMPANIJE
– POTVRDA O SOLVENTNOSTI
– POTVRDA O IZMIRENIM DIREKTNIM I INDIREKTNIM POREZIMA (ne starija od 90 dana)
– REFERNTNA LISTA SA NAZIVOM KOMPANIJA ILI ORGANIZACIJA SA KOJIMA SU IMALI USPIJEŠNU SARADNJU U SMISLU OBIMA I VRSTE POSLOVA
Napomena: Dostavljeni dokumenti moraju biti orginalni ili kopije koje su ovjerene!
III. PONUDA:
Cijene moraju biti ponuđene po 1 kg „žive vage” sitne stoke, izražene u KM sa PDV
1. Ovce 1000 komada
2. Otkupna cijena kože po 1kg za 1000 ovaca
SVAKO PONUĐENO GRLO STOKE TREBA BITI MINIMALNE TEŽINE 40 kg, A MAKSIMALNE 60 kg, TAKO DA PROSJEČNA TEŽINA GRLA STOKE BUDE CCA 50 kg.
Ponuđene cijene podrazumjevaju i transport do destinacije koja će biti naknadno utvrđena. Minimalan broj ponuđenih ovaca je 500, tako da ponude sa manjim brojem neće biti razmatrane.
IV. KRITERIJ ZA OCJENU I ODABIR PONUDE
– kompletnost dokumentacije
– cijena nabavke po 1 kg tzv. „žive vage”
– garancija na kvalitetno izvršen posao
– obezbjeđenje bankovne garancije za izvršenje posla i kvalitet
PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA
Zatvorene i zapečaćene ponude sa naznačenom adresom ponuđača dostaviti poštom ili lično na:
Predstavništvo strane humanitarne organizacije „Islamic Relief Worlwide” Engleska, Sarajevo, Jukićeva 75, 71000 Sarajevo sa naznakom: NE OTVARAJ – Ponuda za nadmetanje „NABAVKA KURBANA 2020″
Tender se raspisuje u trajanju od 07.07.2020. godine do 13.07.2020. godine (5 radnih dana) do 14:00 časova!
Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzeti u razmatranje. Najbolji ponuđači će biti pozvani na intervju, a svi učesnici obavješteni najkasnije 3 dana nakon finalnog odabira. Tačan broj grla stoke će biti definisan Ugovorom i usklađen sa raspoloživim sredstvima!

© Copyrights 2019 Islamic Relief. Predstavništvo strane humanitarne organizacije Islamic relief Worldwide Engleska Sarajevo. Sva prava zadržana.