Javni poziv za nabavku ultrazvučnog aparata

Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku ultrazvucnog aparata

Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worlwide« Engleska, Sarajevo
raspisuje javni poziv svim pravnim licima za dostavljanje ponuda za nabavku medicinske opreme-ultrazvučnog aparata.

Poziv se odnosi na aparat slijedećih karakteristika:

Voluson P6 + Voluson Care        1 kom.
VP6P8 BT16 BUM ENGLISH       1 kom.
RAB2-6-RS                                   1 kom.
IC9-RS Probe                               1 kom.
3D 4D Activation                          1 kom.
BW Printer set, VP8-6                 1 kom.
Power Cord Fix Bracket 220V    1 kom.
Ponuđač može ponuditi i zamjensku opremu drugih proizvođača ali isključivo na zasebnoj ponudi !

Pismene ponude na javni oglas podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko naznačenim imenom kompanije, adresom i brojem telefona podnosioca ponude. Ponude će se zaprimati  od 17.09.2018. do 28.09.2018. god. do 14:00 sati sa naznakom NE OTVARAJ.
Punude dostavljati poštom ili lično na adresu:
Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worldwide« Engleska, Sarajevo
ul: Jukićeva br. 75, 71000 Sarajevo.

Dokumentacija koju kompanije trebaju dostaviti uz ponudu (original ili ovjerena kopija,ne starija od 6 mjececi):
  • Naziv i tačnu adresu ponuđača
  • ID broj
  • PDV broj
  • Sudsko riješenje o registraciji firme
  • Potvrda o solventnosti
  • Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima( ne starija od 90 dana)
  • Referentna lista
Ponuda sa naznačenom cijenom treba sadržavati i uslove plaćanja kao i spremnost davanja garancije na ispravnost medicinske opreme u garantnom roku.
Pravo učešća imaju pravna lica registrovana za obavljanje prometa medicinskom opremom .
Dostavljenu dokumentaciju ne vracamo.